Regulamin

Regulamin korzystania z witryny internetowej wyposażonej w platformę e-learning www.CentrumErgon.pl

Podstawowe definicje:

1.  Platforma e-learning / Platforma – system informatyczny, zawierający wirtualną platformę szkoleniową, mający możliwość udostępniania płatnych i bezpłatnych szkoleń i zasobów przez Właściciela, w formacie przeznaczonym do publikowania informacji w sieci Internet, który pobierany będzie z określonego dysku lokalnego komputera bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie Użytkownika internetu za pomocą przeglądarki internetowej.

2. Witryna internetowa / Witryna - zestaw stron internetowych i innych dokumentów oraz platforma e-learning, udostępnianych w sieci Internet, z adresu domenowego www.CentrumErgon.pl.

3. Właściciel / ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania, ul. Krótka 5, 66-008 Świdnica, NIP 929-165-87-94, REGON 080051080

4. Użytkownik Klient / Zleceniodawca – osoba, która korzysta bezpłatnie lub wykupiła dostęp do płatnych szkoleń na platformie dla siebie lub/oraz dla Użytkownika Kursanta lub Użytkowników Kursantów

5. Użytkownik Kursant – osoba, która uzyskała od Użytkownika Klienta dostęp do szkoleń na platformie

6. Szkolenie / Kurs – płatne lub bezpłatne szkolenie e-learning, będące wyłącznie własnością ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ, udostępnione Użytkownikowi Kursantowi za pośrednictwem platformy

7. Zaświadczenie / Certyfikat – pisemny dokument w formie papierowej, wystawiany imiennie Użytkownikowi / Kursantowi w wyniku ukończenia przez niego szkolenia oraz uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego

8. Zasób – materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane pod adresem internetowym www.CentrumErgon.pl.

9. Rejestracja Użytkownika – dobrowolne wypełnienie wymaganych pól w formularzu „Twoje Zamówienie” lub/oraz w formularzu "Moje konto", w witrynie www.CentrumErgon.pl, oznaczonych symbolem „*”.

10. Konto Użytkownika / Konto - część serwisu www.CentrumErgon.pl, dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w www.CentrumErgon.pl.

11. Usługa – świadczona Użytkownikowi przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania odpłatana lub nie odpłatna usługa mająca związek z funkcjonowaniem witryny www.CentrumErgon.pl.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1.

Witryna www.CentrumErgon.pl obsługiwana jest przez firmę ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania z siedzibą w: 66-008 Świdnica, ul. Krótka 5, NIP 929-165-87-94, REGON 080051080

 

§2.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z witryny, w tym z jej zasobów oraz szkoleń, za pośrednictwem publicznej sieci Internet i witryny funkcjonującej pod adresem internetowym www.CentrumErgon.pl, będących własnością ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania.

 

§3.

1. Zarejestrowanie konta, a także korzystanie z usług świadczonych za pomocą witryny www.CentrumErgon.pl przez Użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówionych usług i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ jako administrator danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Użytkownik, podając dane osobowe, czyni to zupełnie dobrowolnie. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie prawo do zaniechania świadczenia oferowanych Usług w przypadku nie podania przez Użytkownika określonych danych osobowych, wymaganych w celu świadczenia tychże usług.

 

§4.

Użytkownik, dokonując zamówienia Usługi za pośrednictwem witryny www.CentrumErgon.pl potwierdza, że:
1. zapoznał się z jej opisem,

2. zna warunki oraz regulamin świadczenia usług elektronicznych przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania,

3. akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

Rozdział 2.

Usługi oferowane poprzez witrynę www.CentrumErgon.pl

§5.

1. Usługi oferowane za pośrednictwem www.CentrumErgon.pl mogą być płatne lub bezpłatne

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania, poprzez witrynę www.CentrumErgon.pl, świadczy usługi polegające na umożliwieniu korzystania przez Użytkowników z następujących usług, dostępnych drogą elektroniczną:

- E-szkolenia (zwane także szkolenia e-learning)

§6.

1. Usługą płatną jest:

- E-szkolenia okresowe bhp, tj.: „Szkolenie dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami”, „Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych”, „Szkolenie dla kadr inżynieryjno-technicznych”.

2. Usługą bezpłatną jest:

- dostęp do treści wyświetlanych poprzez witrynę www.CentrumErgon.pl, dla których ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania nie określił, że są płatne (np. poprzez podanie za nie ceny).

§7.

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług płatnych witryny www.CentrumErgon.pl poprzez zarejestrowanie swojego profilu i zakup E-szkoleń okresowych bhp

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie możliwość zarządzania dostępnością, rodzajem oraz formą usług bezpłatnych, a także czasem i sposobem udzielania do nich dostępu.

§8.

1. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie pełne prawo do zmiany cen za poszczególne usługi, a także ich zakresu oraz wprowadzania okresowych promocji

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia nowych usług oraz modyfikowania lub usunięcia dotychczasowych usług w dowolnym momencie (za wyjątkiem sytuacji, gdy z usuwanej usługi korzysta Użytkownik – wtedy jej usuniecie nastąpi dopiero po zakończeniu korzystania z niej przez ostatniego użytkownika)

 

Rozdział 3.

E-szkolenia okresowe bhp

 

§9.

W celu prawidłowego działania usług świadczonych poprzez witrynę www.CentrumErgon.pl, w tym w szczególności Platformy, wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie serwera witryny www.CentrumErgon.pl

 

§10.

1. W celu otrzymania dostępu do e-szkolenia okresowego bhp należy wybrać interesujące szkolenie i wypełnić formularz rejestracyjny do zamówienia, uzupełniając wymagane pola, tj. oznaczone symbolem „*”.

2. Niezbędnym jest, aby w formularzu uzupełnić m.in. pole dotyczące ilości uczestników przewidzianych do danego szkolenia.

3. W polu Identyfikator formularza "Twoje zamówienie" należy wpisać ciąg znaków (np. nazwa firmy), na podstawie których zostaną wygenerowane loginy i hasła dostępu do wybranych szkoleń.

4. Następnie należy dokonać płatności na dane ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania, przesłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika.

5. Po zaakceptowaniu płatności przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania Użytkownik Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie oraz dane dostępowe do wybranych szkoleń dla Użytkowników Kursantów.

6. Przed przystąpieniem do odbywanego szkolenia Użytkownik Kursant będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do odbycia szkolenia, tj.: Imię i Nazwisko, Datę Urodzenia, Miejsce Urodzenia oraz zajmowane stanowisko (zgodnie z Umową o pracę).

7. Dostęp do e-szkoleń okresowych bhp jest ograniczony czasowo i wynosi 30 dni

8. Szkolenia składają się z podzielonych tematycznie lekcji, które mogą zawierać pytania kontrolne, ułatwiające podsumowanie zdobytej wiedzy.

9. Szklenie kończy się egzaminem końcowym w postaci testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru.

10. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80 % gwarantuje uzyskanie przez Użytkownika Kursanta zaliczenia egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia okresowego.

11. Niezaliczenie szkolenia lub/oraz nieukończenie szkolenia na czas skutkuje nieotrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) o odbyciu szkolenia.

12. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu przez Użytkownika Kursanta nie przysługują roszczenia finansowe ani zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.

13. Zaświadczenie w wersji papierowej wysyłane jest przesyłką listowną na adres wskazany przez Zleceniodawcę

 

Rozdział 4.

Realizacja płatności

 

§11.

1. Realizacja płatności za dostęp do e-szkoleń okresowych bhp odbywa się poprzez dokonanie przelewu przez Zleceniodawcę na konto bankowe ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania. Wszystkie niezbędne dane potrzebne do przeprowadzenia transakcji zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

2. Dostęp do e-szkoleń Użytkownik Klient otrzyma wyłącznie po uprzednim opłaceniu należności.

3. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania po zaksięgowaniu wpłaty prześle na wskazany w formularzu adres e-mail dane dostępowe do wybranych szkoleń dla Użytkowników Kursantów.

4. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania wystawia dokumenty sprzedaży – FAKTURĘ.

5. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony na dane podane w formularzu rejestracyjnym i wysłany przesyłką listowną na adres wskazany przez Zleceniodawcę w formularzu rejestracyjnym.

 

Rozdział 5.

Prawa autorskie

 

§12.

1. Treści prezentowane za pośrednictwem witryny www.CentrumErgon.pl, w tym treści zawarte w e-szkoleniach, artykuły, utwory, materiały i inne są własnością ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zabrania wszystkim Użytkownikom oraz innym osobom mającym bezpośredni lub pośredni kontakt z witryną www.CentrumErgon.pl dalszego płatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania i powielania, odstępowania, a także zachęcania oraz zezwalania innym osobom do tych czynności, w żadnej formie (w tym za pomocą maszyn i urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających oraz innych dróg przekazu) treści prezentowanych za pośrednictwem witryny www.CentrumErgon.pl, w tym treści zawartych w e-szkoleniach, artykułów, utworów, materiałów i innych.

3. Użytkownik korzystając z płatnych i/lub bezpłatnych usług świadczonych poprzez witrynę www.CentrumErgon.pl w żaden sposób, ani w żadnej części nie staje się ich właścicielem ani autorem w myśli odpowiedniego prawa majątkowego i autorskiego,

4. Korzystanie z witryny w sposób niezgodny z zapisami w §12 punkty 1-3 stanowi czyn zabroniony przepisami prawa oraz zagrożony jest odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności.

5. Użytkownik podejmując działania nie zakazane w niniejszym regulaminie a zakwalifikowane przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania do mogących wyrządzić potencjalną szkodę na rzecz mienia ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania prowadzonych działań. W przypadku wyrządzenia szkód zobowiązany jest do ich usunięcia w trybie natychmiastowym pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji na drodze prawnej.

 

Rozdział 6.

Reklamacje

 

§13.

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego działania jakiejkolwiek części witryny www.CentrumErgon.pl, związanej ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt witryny lub wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: biuro@CentrumErgon.pl

2. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać miedzy innymi opis „Reklamacja” w tytule wiadomości,  oraz Imię i Nazwisko Użytkownika zgłaszającego oraz adres e-mail i treść opisującą rodzaj zdarzenia będącego podstawą zgłaszanej reklamacji

3. W terminie 10 dni roboczych, od daty otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail zostanie wysłana odpowiedź odnosząca się do treści otrzymanej reklamacji.

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

 

§14.

ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi świadczonych usług w trybie natychmiastowym w momencie, gdy zostaną przez Użytkownika naruszone postanowienia niniejszego regulaminu oraz w przypadku, gdy udostępnione przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania dane dostępowe, w tym login i hasło, zostaną przekazane osobom trzecim, ze skutkiem zachowania przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania prawa do wynagrodzenia za udostępnione usługi oraz uzyskania praw do roszczenia od Użytkownika przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania naprawy wyrządzonych szkód

 

§15.

1. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby witryna funkcjonowała w sposób poprawny

2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej przerwy technicznej, na czas nieokreślony, związanej z działaniem witryny www.CentrumErgon.pl w celu okresowego serwisu witryny, w tym modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów informatycznych.

3. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód majątkowych bądź niemajątkowych, spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania przez niego z Usług, niezależnych od ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania.

4. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie możliwość umieszczania na łamach witryny www.CentrumErgon.pl reklam internetowych. Jednocześnie ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania informuje, że treści zawarte w wyświetlanych reklamach nie są zależne od ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

5. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rezultaty stosowania się do informacji zamieszczonych w witrynie.

 

§16.

1. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania zastrzega sobie możliwość zmiany w brzmieniu niniejszego regulaminu nie podając przyczyn

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania o zakresie zmian w treści niniejszego regulaminu, otrzymując wiadomość elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z treścią zmian do regulaminu.

4. Brak reakcji ze strony Użytkownika w zakresie wprowadzonych zmian w regulaminie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania rzeczonej informacji traktowany będzie przez ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania jako akceptację wprowadzonych zmian.

5. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wchodzą one w życie w dniu opublikowania go na łamach witryny www.CentrumErgon.pl

 

§17.

1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz inne ustawy, w tym ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Spory mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem ze świadczonych usług przez Użytkowników witryny www.CentrumErgon.pl oraz z treści niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Piotr Walania.

 

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam